Araç Kiralama Koşulları

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren ALC Filo Araç Kiralama ve Ticaret Ltd. Şti. “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunan kredi karşılığında kullanılmak üzere alana da “KİRACI” olarak adlandırılacaktır.

Madde 1 – GENEL KOŞULLAR

A) Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklanan koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla araca hasarsız, yedeği ile beş lastiği iyi durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (Trafik Ruhsatnamesi, Harita vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir.

B) Aşağıda sayılan durumlarda kiracı, araç hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.

1.  Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasının ve diğer gayri kanuni işlerde.

2. Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında.

3. Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.

4. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında.

5. Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözleşmeyle ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada.

C) Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 22 yaşını doldurmuş en az iki yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracı üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalar. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup dilerse kiralayan kiracının ikinci maddede söz konusu edilen ve depozitini irad kaydeder.

D) Kiracı, seyir dışında aracı, güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde, araç bulunmazsa gelecek ilk 45 gün süreyi kiralayan, kiracıdan talep edebilir.

E) Kiracı aracı kiralayana teslimi anında, araca ait belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade edilmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

F) Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsadereleri veya el konulması halinde geriye alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

G) Kiracı, kısa süre içinde vasıtanın periyodik bakımını (yaşlama, yaş değiştirme vb. gibi) yaptıracak masrafları kiralayıcının adına aldığı fatura(lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir, buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan aracın işletim kesilmesi ücretini geçerli kiratarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek onay alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir.

H) Benzin ücreti kiracıya aittir.

I) Kiracı kendisi veya başkası tarafından kira süresi içinde veya önce ya da aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınana herhangi bir malın kaybında ve hasarlanmasında doğacak herhangi bir sorumluluktan, bununla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

J) Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

K) Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

L) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

M) Her halde kiracı veya kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarını takiben birbirine gerekli kolaylıklar gösterip, hakları oranında birbirine vekalet vermek dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

N) Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

O) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.

P) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve geçerli, devir temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhütte aykırılık, kiralayana derhal aracı geri verilmesini, herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

R)1 ay içerisinde en fazla 3000km kullanım hakkı vardır. KM’nin aşılması durumunda KM başı Ekomonik ve Orta Segment için 1 TL,  Üst Segment için 1,5 TL ek ücret uygulanacaktır.

Madde 2 -ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan, yaklaşık kira ve tutarının %20 fazlasını depozit olarak kiracıdan alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde hesaplanır. Ödemede baz Türk Lirası’dır. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak veya nakit veya seyahat çeki ile de ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları geçerlilik limitinin aşmadıkları takdirde nakit para gibi işlem görürler. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarları eklemek kaydıyla kira süresi uzatılabilir.

Madde 3 – SİGORTA

Kiralayan araçlarını Kasko Sigorta ile, Karayolları Trafik Yasası uyarınca “mecburi mali mesuliyet sigortası” ile sigortalanmıştır. Herhangi bir kazada hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur.

A) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar (şehir sınırları içinde, trafik polisi mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluşu biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tesbit zaptı ile şahit ismi ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.

B) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahele etmeyecektir. Kiracının Kusuru oranında  kiralayan zararı kiracıdan talep etme hakkını her zaman mahfuz tutar. Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.

C) Kiralayan üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluk, her araç için akdedilmiş ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı hadleri halinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk şirketinden istifade tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

D) Bütün sigortalar kira sözleşmesindeki belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

E) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyeti olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı sorumludur.

F) Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zarardan broşüründe yazılı miktara kadar itirazsız sorumludur.

G) Kendisine ait kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın içten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

The “less” rents to the lessee whose signature appears on the front page of this Rental Contract under the terms conditions state on page 1 and 4 which the lessee accepts agrees to up serve.

Article 1 GENERAL CONDITIONS

A) The lessee or leases the vehicle under the and conditions state in details below for the said duration. The lessee with is signature acknowledges that be received the vehicle in proper operating condition. Five tires in good condition with complete set of tools accessories and car paper and agrees to return the vehicle under the same conditions on the agreed date, time and place.

B) Lessee under takes that the vehicle will not be used.

1. To transport goods in violations of Customs regulations or any other illegal purposes.

2. To push or tow any vehicle or any rolling or non-rolling object.

3. In motorsport (rally, speed testing or reliability triars or to drive on road non open to and/or suitable for traffic).

4. To exceed the limits established by the number of passenger and / or load capacity to be carried in the vehicle.

5. For paid carriage of passengers or goods whatever the method of payment or the written or oral contract.

C) Lessee must be in possession of a valid national driver licence. The minimum age required is 21 in addition the vehicle may be driven only by person(s). Subject to lessor’s prior authorization and provided the otherwise all insurance become void.

D) The lessee undertakes too keep said vehicle sale and locked when not in use in the vehicle. Lessee is responsible to pay to due-tariff basis for the 45 days.

E) Lessee under takes to pay, in the event of car-papers and/or plute(s) the rental charges and the dissaving expenses to these items until hr brings the items back.

F) Confiscation of the car by the authorities, due to the fault of the lessee or not. Lessee undertakes to pay all rescue expenses as well as the rental charges up to date rescued.

G) Lessee during the rental period will be responsible for the periodical maintenance. (Greasing, lubrication water level etc.) Of the vehicle and the must present receipted bill, in the lessons name in order reimbursed. On the road expenses will only be reimbursed against receipted bills in the name or lessor, after this confirmation. Normal mechanical wear repaid expenses is for account of the lessor. However in the event of any damage or repaid needed by any cause other the normal wear, in the event freezing of the motor, or in similar occasions. Lessee agrees to pay all the damages at his expenses as well as transportation expenses of vehicle. Lessee undertakes to pay the rental charges of the vehicle for  the days outwork on the valid tariff.

H) The gasoline is on the customers account.

I) Lessee during or before the rental period or after delivering back the vehicle discharges, the lessor from the responsibility of loss or damage of good  left in or carried my the vehicle.

K) Lessors preserves the right, not the extend or to cancel the rental contract, not being subject to any indemnities or any reason.

L) Any supplementary or change clauses in term and conditions are not valid unless agreed and Inscribed by both sides.

M) Lessor and lessee both agrees to preserve their mutual benefits in tracing third party authorizing to represent each in proportion with their rights and be responsible for judicial expenses in this proportion.

N) Vehicles cannot leave Turkish border without offical permission-document of the lessor.

O) Any disputes arising here under shall referred to İstanbul Law of Courts and execution. Courts to be resolved Turkish law.

P) The Lessee shall in no event seil, hypothecate or pledge this contract the vehicle its equipment or treat the same in any way detrimental to the lessor.

Any infraction of any of these undertakings empowers the lessor to demand to return of the vehicle  forth with, without being required to furnish justification or make any payment whatever.

Article 2 – PAYMENT

Lessee undertakes to pay to the lessor on demand on deposit %20 more than estimated cost. The final adjustment will be made on completion of the rental. All conversions are for guidance only and rates which is payable by cash or traveler check or by authorized credit card regarded not over validity limits. Lessee informing the lessor 48 hours in advance and supplementing the necessary may the rental.

Article 3 – INSURANCE

Lessee shall not be liable normal damages to the vehicle protected against by a full own damage (Kasko) insurance policy. Lessee under takes the fallowing to be protected against by a full own damage (Kasko) insurance.

A) To report lessor any accident, theft or fire, even partial, immediately unless excused by the doctor’s report and concurrently to the police any bodily in jury or theft and to attach a detailed accident report from the nearest authority (traffic police, local police station, gendarme), to include in this report the circumstances, date place ant time of the accident, the name and the address of owner of other vehicle involved the plate no, of such owner’s insurance company and number of the policy within 48  hours.

B) Lessee under no circumstance will interfere in the damage vehicle. Lessor, presser eves his rights, in proportion with the lessee fault, to collect his loss from the lessee insurance does not cover partial theft (Radio, spare tire jack, tool etc.) Which is under the lessees responsibility.

C) Lessor undertakes the responsibility in the event out injury to third parties within the limits third party liability insurance, in proportion with his benefits form the insurance. Any responsibility above the limits returns to the lessee.

D) The vehicle is insured only for the rental period son on the Rental Contract The rafter, unless an extension is agreed to. Lessor declines all responsibility for accidents which the lessee may have caused and for which he alone shall responsible.

E) If the driver is under influence of alcohol or drugs. The lessee and/or the driver shall be liable for all injury sustained by the lessor.

F) Lessor declines all the responsibility for the injury of the lessee, driver or any persons caused by a third party. In the event of accident, theft or fire, not attributed to the lessee, or his employees or any persons caused by a third party. In the event of accident, theft or fire, hot attributed to the lessee or his employees or any persons caused by a third party. In the event of accident, theft or fire, hot attributed to the lessee or his employees or any persons in the vehicle he is responsible only for the deductible (please check the current tariff) (Collision Damage Waiver)

G) Not being able to benefited even partial. From the insurance for the injury and damage not attributed to be fault. Lessor preserves this right to return to the lessee for this loss.

Promosyon Kodu: ALC10

Online Kiralama sayfasında Promosyon Koduna ALC10 yaz, tüm indirimlere ek yüzde 10 indirimle aracını kirala!

Fırsat Kutusu!